ديدار روساي اصناف و معتمدين بازار با توليت معزز آستان قدس رضوي

 ديدار روساي اصناف و معتمدين بازار با توليت معزز آستان قدس رضوي